Ian Carmichael

 

Nan Chnochan Uain Ile

1 CD £11.00

POSTAGE

Select destination then
'ADD to CART'

1) Gruagach Og an-Fuilt Bhan

2) Hi Horo Mo Nighean Donn

3) Horo Mo Nighean Bhoidheach

4) Loch Liobhan

5) Air Lorg Nan Eilean

6) Mo Rubhin Choibhneil

7) Null Do Dh’Uidhist

8) Tir Earraghaidheal

9) Sine Bhan

10) Gaol Nan Cruinneag

11) ‘n Teid Thu Leam

12) Mo Smuiantean

13) Ho Bhan Na Ho Bhan Ho

14) Moladh Bheinn Dobhrain

15) Tuireadh nan Treun

16) Theid Mi G’ad’Amharc

17) Medley

18) Am Bata Rannach

19) An Ataireachd Ard

20) Mo Run Geal Dileas

21) Nan Chnochan Uain Ile