Poems in Scots & Gaelic

Robert Garioch & Somhairle MacGill-Eain

sscd 072
 

1 CD £11.00

POSTAGE

Select destination then
'ADD to CART'

from '17 poems for 6d'

1 Prolegomena (frae the Masque of Edinburgh) RG [04.59]

2 Tri Slighean (do Uisdean MacDhiarmaid) SM [00.45]

3 Three Ways (to Hugh MacDiarmid) SM [00.45]

4 An Cuilthionn (Fosgladh: an Dàrna h-Earrann) SM [04.48]

5 The Cuillin (Opening of Part II) SM [04.43]

6 Peeries and Buckies RG [00.37]

7 Fi’baw RG [01.35]

8 Dain do Eimhir (xxix) Coin is Madaidhean Allaidh SM [01.10]

9 Poems to Eimhir (xxix) Dogs and Wolves SM [01.11]

10 An t-Eilean (Do’n t-Seachdnar) SM [02.44]

11 The Island (To the Seven) SM [02.39]

12 Eros RG [00.45]

13 Quiet Passage RG [01.04]

14 Ghaisties RG [01.21]

15 Dain do Eimhir (iv) Gaoir na h-Eòrpa SM [01.38]

16 Poems to Eimhir (iv) The Cry of Europe SM [01.33]

17 Dain do Eimhir (xiv) Reic Anama SM [01.12]

18 Poems to Eimhir (xiv) The Selling of a Soul SM [01.16]

19 Dain do Eimhir (iii) Am Buaireadh SM [00.42]

20 Echo in Scots (from Dain do Eimhir iii: Turmoil) RG [00.43]

21 A’Chorra-ghritheach SM [02.57]

22 The Heron SM [02.45]